Categorías
Sin categoría

Refinancem el deute de l’Ajuntament

L’endeutament de l’Ajuntament de Montmeló es situa avui en el 64% dels seus ingressos.

Tenint en compte que el límit que marca la Ley de Bases de Règim Local és de fins a un 125% dels ingressos corrents, encara estem molt lluny i per tant no és que estiguem especialment endeutats.

imageTot i això, el Pla de Sanejament que vam aprobar l’any passat no ens permet endeutar-nos més fins que els pressupostos municipals no estiguin equilibrats i presentem uns Romanents de Tresoreria positius (això sense tenir en compte que el Real Decreto-ley 8/2010 ja no ens permetria endeutar-nos a partir de 1 Gener 2011). En qualsevol cas, el deute contret avui dia per part de l’Ajuntament de Montmeló amb diverses entitats bancàries és de 4.918.307€.

Aquest deute ens comportava uns pagaments (amortització + interessos) anuals de 770.216€ (any 2010) i 797.491€ (any 2011).

Donada la situació de reducció d’ingressos dels últims anys i el més que possible descens que es produirà al 2011, hem decidit refinançar una part important d’aquest deute per tal d’alleuregir la càrrega financera i contribuir, d’aquesta manera, a equilibrar els pressupostos de 2010 i 2011.

Així, hem solicitat a Caixa Catalunya el refinançament del deute de l’Ajuntament de Montmeló per un import de 3.337.000€ per un període de 10 anys amb dos anys de carència.

Les condicions del prèstec són molt similars a les que ja haviem contractat recentment amb Caixa Catalunya i són Euribor + 2,30%.

L’impacte d’aquest refinançament en els comptes de l’Ajuntament és molt important i ens ajudarà a equilibrar el tancament de pressupost de 2010 i de 2011.

Els 3 trimestres de 2010 que encara ens mancaria pagar, hauriem d’haver liquidat un import de 607.132€. Amb aquest refinançament només haurem de liquidar 249.131€, la qual cosa significa, per al 2010 alleugerir la càrrega financera en 358.000€.

L’any 2011 l’import a liquidar hagués estat per a l’Ajuntament de Montmeló de 797.491€. Amb el refinançament haurem de liquidar 249.205€, deixant de liquidar 548.000€.

Evidentment, el refinançament del deute provoca un augment en els interessos totals a pagar per part de l’Ajuntament, però es compensa amb la quantitat alliberada de pagament i el sanejament de la tresoreria que ens permetrà reformular altres fuixos de caixa de l’Ajuntament (gestió de compres, contractes amb proveïdors, etc…).

El cálcul és el següent:

En total, per al 2010 haurem de liquidar interessos per import de 51.000€ per a la part refinançada (3 trimestres restants) i 59.000€ per als prèstecs anteriors ja contrets. Total 110.000€

Per al 2011 seran 102.000€ per a les operacions refinançades i 58.000€ per als prèstecs que ja teniem contractats. Total 160.000€

Per al 2012 seran, de nou 102.000€ per als prèstecs refinançats i aproximadament 56.000 per als prèstecs preexistents. Total 158.000€

Aquesta operació de refinançament s’enquadra dins d’un paquet de mesures d’estalvi i de reducció de la despesa que no només afecta al Capítol IX del pressupost municipal, sinó que també afecta a Capítol II, amb la reducció d’un 15% del pressupost de despesa corrent (El pressupost de Festa Major 2010 es redueix en un 22%) i al Capítol I, amb l’aplicació del Real Decreto-ley 8/2010 i tot un paquet de jubilacions i reduccions de jornades diverses que ja s’han comunicat als treballadors.

Blog de Pere Rodriguez