Categorías
Montmeló

Un pas més en la construcció de pisos de lloguer a Montmeló

Ahir al vespre vam aprobar a Montmeló els Reglaments necessaris per a la posada en marxa del servei municipal d’habitatge dotacional, o dit d’una altra manera, un parc de vivenda de lloguer a preus assequibles per a gent jove a Montmeló.

Amb l’aprobació d’ahir hem fet un pas administratiu molt important per a poder disposar d’aquestes vivendes en el termini de 2 anys a partir d’ara.

Amb l’anàlisi de cost amb el que s’ha aprobat el projecte, les vivendes de lloguer que just ara es començaran a construir inclouran plaça de parking i tindran un lloguer mensual d’uns 320€ mensuals.

Les ubicacions de les vivendes es van mostrar a la Fira del Comerç. Les taques que he pintat en aquestes imatges són aproximades. Les planificacions definitives es poden consultar a l’Ajuntament i en breu estaran també disponibles els projectes a la pàgina web de l’Ajuntament.

Hi ha una primera promoció que estarà als terrenys situats enfront de l’Esclat i al costat de la Fireta:

Esclat2.jpg

I una segona promoció que es construirà al sector Nord:

L’ordre del dia del ple d’ahir era el següent:

ayrton2.jpg

ALCALDIA

Ple.jpg1.- PRESA EN CONSIDERACIÓ DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’HABITATGE DOTACIONAL AL SECTOR NORD I QUINTANA

DE BAIX SOBRE LA BASE DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, EL PROJECTE D’ESTABLIMENT I EL PROJECTE DE REGLAMENT

2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC

3.- APROVACIÓ DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR NORD PER L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE CONCESSIÓ

D’OBRA PÚBLICA SOBRE SÒL MUNICIPAL DESTINAT A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS

4.- APROVACIÓ DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA QUINTANA DE BAIX PER L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE

CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA SOBRE SÒL MUNICIPAL DESTINAT A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE CESSIÓ

D’ÚS

5.- APROVACIÓ DEL RÈGIM D’UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA SOBRE SÒL MUNICIPAL PER LA

PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS

6.- APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA SOBRE SÒL MUNICIPAL PER LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ

D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS

7.- APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI D’HABITATGE

DOTACIONAL AL SECTOR NORD I QUINTANA DE BAIX

URBANISME

8.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CONSTRUCCIÓ 25 HABITATGES DOTACIONALS A LA ZONA DE LA QUINTANA DE BAIX

9.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE CONSTRUCCIÓ 43 HABITATGES DOTACIONALS A LA ZONA DEL SECTOR NORD

Blog de Pere Rodriguez