Categorías
Sin categoría

Nova convocatòria per a la promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i la dependència de la Obra social de la Caixa

El nombre de persones que s’enfronten diàriament als reptes personals i socials derivats de la situació en què es troben ells mateixos o els seus familiars incrementa, i actualment s’accentua a causa del procés d’envelliment de la població. Per aquest motiu, des de  l’Obra Social ”la Caixa” es volen impulsar projectes que fomentin l’autonomia personal i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, com també de les persones que per raons d’envelliment o malaltia pateixen el deteriorament de les capacitats i de la salut física i/o mental.
LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES
  1. La promoció de l’autonomia personal dels beneficiaris.
  2. El desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat, malaltia mental o en situació de dependència.
  3. L’envelliment actiu i la prevenció de la dependència.
  4. La igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat dels col·lectius beneficiaris de la convocatòria.
  5. El suport psicosocial a l’entorn familiar dels beneficiaris.
  6. El foment i la gestió del voluntariat vinculat als projectes de promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i/o a la dependència.
PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Tota la documentació s’ha de lliurar en format electrònic, i en cap cas no s’accepta documentació física.
El lliurament dels projectes i de la documentació complementària s’ha de fer per internet, a través de l’aplicació web “Convocatòries”, a partir de les instruccions que s’expliciten detalladament.
APORTACIONS DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA
1. En cas que el projecte el presenti només una entitat, la quantitat sol·licitada a la Fundació ”la Caixa” no podrà superar el 75% del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 40.000 € en concepte de sol·licitud.
2. En cas que el projecte el presentin conjuntament dues entitats o més i que compleixi les condicions per a aquesta mena de projectes que s’especifiquen en el punt 4, la quantitat sol·licitada a la Fundació ”la Caixa” no podrà superar el 75% del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 60.000 € en concepte de sol·licitud.
TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA
El termini de presentació del formulari de projecte s’inicia el dia 1 de febrer i s’acaba el 28 de febrer de 2012.
La data màxima de presentació de la documentació complementària a través d’internet és el 6 de març de 2012.
Blog de Pere Rodriguez